เงื่อนไขการเช่าสมาร์ทโฟน

เงื่อนไขการเช่าสมาร์ทโฟน

 • สมาร์ทโฟนทุกเครื่อง ได้มีการทำความสะอาดก่อนส่งถึงมือผู้เช่าสมาร์ทโฟน
 • ผู้เช่าสมาร์ทโฟนสามารถ Login Google Account หรือ Apple ID ได้เองเพื่อทำการใช้งานอย่างเต็มที่
 • บริการให้เช่าสมาร์ทโฟนนี้ มีไว้เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าสมาร์ทโฟน ในการเข้าถึงการใช้งานเครื่องโทรศัพท์มือถือตามความต้องการได้สะดวก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ติดต่อสื่อสาร รับส่งข้อมูล ทดสอบแอพพลิเคชั่น ตามปกติของผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • ผู้เช่าสมาร์ทโฟน มีหน้าที่ต้องดูแลรักษาเครื่องโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ให้คงอยู่ในสภาพดี และจะใช้งานตามปกติวิสัยตามคุณสมบัติของเครื่องโทรศัพท์มือถือในแต่ละรุ่น 
 • ผู้เช่าสมาร์ทโฟน ต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อใช้เสมาร์ทโฟนในการกระทำความผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมต่าง ๆ รวมไปถึงจะไม่กระทำต่าง ๆ ในลักษณะดังต่อไปนี้ เช่น ให้เช่า จำหน่าย ให้ยืม ก่อภาระทางใด ๆ กับตัวเครื่องสมาร์ทโฟนอันกระทบต่อกรรมสิทธิ์ที่บริษัทมีอยู่ ทำเครื่องหมาย ติดวัสดุต่าง ๆ ลงบนเครื่องโทรศัพท์มือถือในลักษณะที่ทำให้ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือได้รับความเสียหาย

กรณีการยกเลิกเช่า

 • ผู้เช่าสมาร์ทโฟน สามารถแจ้งยกเลิกการเช่า ก่อนถึงวันส่งมอบ ไม่น้อยกว่า 20 วัน  ทางบริษัทจะคืนค่าเช่าและค่ามัดจำคืนให้เต็มจำนวน โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิก
 • ผู้เช่าสมาร์ทโฟน สามารถแจ้งยกเลิกการเช่า ก่อนถึงวันส่งมอบ น้อยกว่า 20 วัน  แต่มากกว่า 10 วัน ทางบริษัทจะคืนค่าเช่าให้ 50% และค่ามัดจำคืนให้เต็มจำนวน
 • ในกรณีแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 10 วัน  ทางบริษัทจะไม่คืนค่าเช่าให้ ส่วนค่ามัดจำคืนให้เต็มจำนวน

การคืนเครื่อง

 • ผู้เช่าสมาร์ทโฟน ต้องคืนสมาร์ทโฟนทุกเครื่อง ในสภาพชิ้นส่วนภายในโดยสมบูรณ์ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงโดยมิชอบ 
 • ผู้เช่าสมาร์ทโฟน ต้องคืนสมาร์ทโฟนทุกเครื่อง ที่มีเลขอีมี่ (IMEI) ตรงกันกับเครื่องที่บริษัทฯ ส่งให้
 • ผู้เช่าสมาร์ทโฟน ต้องทำการ Factory reset เพื่อความปลอดภัยต่อข้อมูลของตัวเอง
 • ผู้เช่าสมาร์ทโฟน ต้องออกจากระบบ (Logout) Google Account หรือ Apple id เพื่อความปลอดภัยต่อข้อมูลของตัวเอง
 • บริษัทฯ ไม่รับคืนเครื่อง หากพบความเสียหายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ได้รับจากการส่งข้อความ, การโหลดภาพและเสียง, เสียหายจากเหงื่อ, และการใช้งานผิดประเภท
 • กรณีที่ไม่ทำการคืนเครื่องภายในระยะเวลาที่กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นรายวันตามที่บริษัทกำหนด
 • กรณีที่ทางพนักงานของบริษัทไปรับคืนตามกำหนด แต่ผู้เช่าใช้บริการไม่อยู่หรืออื่นๆและทำให้ไม่สามารถรับเครื่องคืนได้ บริษัทจะคิดค่าเช่าเพิ่มตามจำนวนวันจนกว่าจะได้รับเครื่องคืน และคิดค่าเดินทางไปรับกลับเป็นเงินรอบละ 500 บาท

เงื่อนไขการคืนค่ามัดจำ

 • กรณีที่สมาร์ทโฟน ติดโปรแกรมไอคราว (iCloud) ผู้หรือ Google Account หรือ Apple id หรือได้รับความเสียหายใดๆ หรือ สูญหาย หรือ ถูกขโมย ผู้เช่าสมาร์ทโฟน ต้องรับผิดชอบตามจำนวนเงินที่ได้มัดจำเครื่องไว้ หรือตามมูลค่าเครื่องสมาร์ทโฟน (แล้วแต่ว่าอย่างใดสูงกว่า) 
 • กรณีที่เครื่องโทรศัพท์มือถือสูญหาย ถูกโจรกรรม ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ วิงราวทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง หรือถูกกระทำในลักษณะต่าง ๆ อันทำให้เครื่องโทรศัพท์มือถือสูญหาย หรือได้รับความเสียหาย ผู้เช่าสมาร์ทโฟนตกลงว่าจะแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด หรือเพื่อเป็นหลักฐาน โดยไม่กระทำผิดในลักษณะความผิดแจ้งความเท็จซึ่งผู้ใช้บริการทราบดีว่าเป็นความผิดอันไม่สามารถถอนยอมความหรือถอนแจ้งความได้ พร้อมทั้งส่งมอบหลักฐานดังกล่าวให้แก่บริษัทภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงเหตุนั้น และผู้เช่าสมาร์ทโฟน ต้องรับผิดชอบตามจำนวนเงินที่ได้มัดจำเครื่องไว้ หรือตามมูลค่าเครื่องสมาร์ทโฟน (แล้วแต่ว่าอย่างใดสูงกว่า)
 • ผู้เช่าสมาร์ทโฟน ตกลงที่จะชำระค่าบริการส่วนต่างที่เกิดจากเงินประกันดังกล่าวให้แก่บริษัทภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมูลค่าความเสียหาย พร้อมทั้งชดใช้ค่าปรับล่าช้าในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีหากผู้เช่าสมาร์ทโฟนชำระค่าเสียหายส่วนเกินล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้
 •  ในกรณีที่ผู้เช่าสมาร์ทโฟน มิได้กระทำความผิดใดๆ จะได้รับเงินค่ามัดจำคืนภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ส่งมอบสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ต่อพ่วงเรียบร้อยแล้ว