เงื่อนไขการเช่าสมาร์ทโฟน

เงื่อนไขการเช่าสมาร์ทโฟน

  • ทุกครั้งที่คุณทำการเช่าเครื่องกับคาเฟ่ เราจะทำการ Factory reset ให้คุณทุกครั้ง
  • คุณสามารถ Login Google Account หรือ Apple id ได้เองเพื่อทำการใช้เครื่องได้อย่างเต็มที่
  • ก่อนคืนเครื่อง กรุณา Logout Google Account หรือ Apple id ให้เราทุกครั้งเพื่อปกป้องข้อมูลความลับของคุณ
  • ห้ามทำการ Login Samsung Account หรือ Apple i Could หรือ Find my friends ทิ้งไว้ในเครื่อง โดยเด็ดขาด หาก Login ไว้กรุณา Logout ก่อนคืนเครื่องเสมอ
  • บริษัทฯ ไม่รับคืนเครื่อง หากพบความเสียหายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ได้รับจากการส่งข้อความ, การโหลดภาพและเสียง, เสียหายจากเหงื่อ, และการใช้งานผิดประเภท

กรณีการยกเลิกเช่า

  • กรณีที่ยืนยันใช้งานแล้ว แจ้งยกเลิกการเช่าใช้บริการก่อนกำหนดไม่น้อยกว่า 15 วัน  ทางบริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิก
  • ในกรณีแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน  ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก เป็นจำนวน 100% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บค่าใช้บริการ

การคืนเครื่อง

  • กรณีที่ไม่ทำการคืนเครื่องภายในระยะเวลาที่กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นรายวันตามบริษัทกำหนด
  • กรณีที่ทางพนักงานของบริษัทไปรับคืนตามกำหนด แต่ผู้เช่าใช้บริการไม่อยู่หรืออื่นๆและทำให้ไม่สามารถรับเครื่องคืนได้ บริษัทจะคิดค่าเช่าเพิ่มตามจำนวนวันจนกว่าจะได้รับเครื่องคืน
  • กรณีที่เครื่อง มือถือ / Tablet / Smartphone ได้รับความเสียหาย สูญหาย หรือ ถูกขโมย ผู้ใช้บริการรับผิดชอบตามจำนวนที่ได้มัดจำเครื่องไว้