รับทำบัญชี

บริษัทของเราได้ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและภาษี โดยทางสำนักงานของเรายึดหลักบริการที่ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดใน ราคาถูก และครบวงจร ถูกต้อง ยุติธรรม อีกทั้งยังคำนึงถึงกฏหมายภาษี ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประหยัดภาษี ทำให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่มได้ อย่างคุ้มค่า

 

รับทำบัญชีครบวงจร

 1.  รวบรวม ตรวจเช็ค เอกสาร
 2. บันทึกบัญชี ด้วยโปรแกรม Express
 3. ทำสต๊อกสินค้า 
 4. รายงานขาย และ รายงานซื้อ
 5. ยื่นแบบภาษี ทุกแบบ ประจำเดือน,ปี
 6. ปิดงบการเงิน รายเดือน , ปี
 7. ยื่นประกันสังคมรายเดือน
 8. แจ้งเข้า - แจ้งออกพนักงาน
 9. ให้บริการคำปรึกษาด้านบัญชี

 

ทำไมต้องทำบัญชีกับเรา

 1. เพื่อประหยัดภาษีและลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรตรวจสอบ
 2. เพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ตาม พรบ.การบัญชี และ ประมวลรัษฏากร
 3. ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี เช่น การลาออกของพนักงานบัญชี การขึ้นเงินเดือน
 4. สามารถจัดทำ สอบทาน และยื่นแบบภาษีอากรรวมถึงงบการเงินสำหรับธุรกิจได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลา

ขอบเขตงาน

จัดทำบัญชี โดยโปรแกรม Express ให้กับผู้ประกอบการที่ไม่มีเวลาพอหรือไม่สามารถจัดทำบัญชีได้ โดยมีรายละเอียดการบริการดังนี้

 1. วางระบบบัญชี คือการวางแผนงานต่างๆของท่านเพื่อให้เกิดระบบบัญชีที่ถูกต้อง เช่นการออกแบบใบกำกับ ภาษีขาย การตรวจเช็คใบกำกับภาษีซื้อให้สามารถใช้ในทางสรรพากรได้ เป็นต้น
 2. ยื่นแบบ ภ.พ.30 พร้อมทั้งจัดทำรายงานภาษีซื้อ และ รายงานภาษีขาย
 3. ยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53
 4. บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม Express
 5. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และ รายละเอียดเจ้าหนี้ / ลูกหนี้
 6. จัดทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
 7. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.51,50 พร้อมนำส่งงบการเงิน ที่กระทรวง พาณิชย์
 8. ดูแลเรื่องบัญชีภาษีอากร เพื่อให้ท่านเสียภาษีถูกต้อง ให้น้อยและประหยัดภาษีที่สุด

พร้อมบริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (มีค่าบริการเพิ่มเติม)

อัตราค่าบริการ

 • สำหรับกิจการที่ไม่มีเอกสารใดเลยในแต่ละเดือน จะทำการยื่นแบบปกติให้  คิดค่าบริการเพียง 750 บาท/เดือน
 • ค่าทำบัญชี เริ่มต้นเพียง 2,000 - 3,000 บาท/เดือน (พิจารณาจากความซับซ้อนของธุรกิจ และ ปริมาณเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดทำใบสำคัญทางบัญชี   เช่น จำนวนเอกสาร ต่อเดือน)
 • สำหรับกิจการที่เริ่มดำเนินธุรกิจหรือมีรายได้ต่อปีอยู่เกณฑ์ที่กำหนด ทางคาเฟ่จะคิดค่าบริการในราคาพิเศษ
 • สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนบริษัทกับทางเรา ฟรีค่าทำบัญชีเดือนแรก